BFSN kursportal

 

 

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder E-læringskurs

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Målsetning:

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om eksplosjonsfarlige områder og farer ved ferdsel og arbeid i disse.

Målgruppe:

Ikke-elektrofaglig personell som skal ha adgang til eller utføre arbeid i områder som det er eksplosjonsfare.

Eksempelvis oljeplattform, prosessanlegg, raffineri, destilleri, tankskip, silo, bensinstasjon eller et sted det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av gass, væskedamp eller støv. Språk:  

 

Kurset inneholder disse emnene:

●   Brannfare og eksplosjonsfare
●   Farer tilknyttet eksplosjonsfarlige områder med gass eller svevestøv
●   Tennkilder
●   Risiko og konsekvenser
●   Forebygging av ulykker og uønskede hendelser
●   Arbeidsmetoder
●   Bruk av riktig verktøy
●   Sikkerhetstiltak
●   Eksempler på hendelser og ulykker

REGELVERK

I EU-direktiv 1992/99/EC (HMS i Ex-områder) er det satt krav til at arbeidsgiver skal utarbeide og holde vedlike et eksplosjonsverndokument. Dette dokumentet skal inneholde blant annet risikovurdering, sonekart og dokumentasjon på at alle arbeidstakere som skal inn i Ex-områder har fått tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern. I alle EU og EØS land skal dette være implementert i det nasjonale lovverket.

I Norge er dette innført som et forskriftskrav i:
«Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer» ofte kalt «FHOSEX»

I Petroleumsloven stilles det også krav til å man har kompetanse:
§ 9-7. Kvalifikasjoner

Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Opplæring skal finne sted i nødvendig utstrekning.

Veiledende pris fra leverandør Kr 2.100,- BFSN tilbyr dette kurset til våre medlemmer for kun Kr 1.850,- 

Du bestiller kurs ved å sende navn på deltaker, telefonnummer, epost til oss i BFSN@bfsn.no så oppretter vi en profil til dine deltakere for å gjennomføre kurset.  

 

 

BFSN kurstilbud Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder