Brannveileder for storkjøkken

HMS på kjøkkenet

Les mer om HMS i artikkel fra NDLA

Arbeidsmiljøloven er med på å sikre arbeidsplassen, og det er denne loven som sier noe om hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer. Enhver arbeidsplass skal ta hensyn til arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet.

Et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres best ved å jobbe systematisk med aktuelle problemstillinger, og dermed er dette kravet også lovfestet i arbeidsmiljøloven.

 

Internkontrollforskriften innebærer følgende

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten, er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

Innenfor kokk- og servitørfag vil dette f.eks. si arbeidsmiljøloven, alkoholloven, forskrift om næringsmiddelhygiene og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

For at kravene til internkontroll skal være oppfylt, så må det sørges for at enhver arbeidstaker, til enhver tid, har fått informasjon og opplæring. Hvis bedriften f.eks. har kjøpt inn arbeidsbenker med heve- og senkemuligheter for å forebygge muskel-/skjelettplager blant de ansatte, så vil dette kun komme de ansatte til gode hvis de får opplæring i hvordan det brukes, og hvordan det tilpasses hver enkelt.

3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

Et godt HMS-arbeid forutsetter at leder og de ansatte samarbeider. Det må skapes muligheter for arbeidstakerne til å medvirke, f.eks. med gjennomføring av personalmøter og medarbeidersamtaler. Aktuelle temaer vil være organisering av arbeidsdagen, hvordan arbeidsoppgavene skal fordeles, kommunikasjon og informasjonsflyt.

4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsplassen må velge seg noen mål å jobbe mot. Disse målene må dokumenteres skriftlig, og bedriften kan f.eks. ha som overordnet mål: ”Vår bedrift skal beskytte mot personskader". Da kan tilhørende delmål være:”Vår bedrift skal bevisstgjøre alle ansatte på ergonomi ved at alle deltar på kurs".

5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

Dette innebærer å ha en oversikt over hvordan arbeidsplassen er organisert med eierstyret og ansatte. I tillegg skal det også dokumenteres hvordan det jobbes med helse, miljø og sikkerhet, og hvordan ansvaret er fordelt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Enkelte arbeidsplasser har også verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Det må gjennomføres en risikokartlegging ut fra forholdene på arbeidsplassen, og dette skal dokumenteres. Risikokartleggingen vil avsløre hvilke forhold i bedriften som kan utgjøre en fare for bygningen, for de ansatte og for gjestene. Kartleggingen vil danne grunnlaget for hvilke forebyggende rutiner som må utarbeides. I tillegg må det utarbeides handlingsplaner for hvordan man forholder seg om uønskede hendelser likevel skulle oppstå. F.eks. ”Når en brann oppstår".

7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Dette innebærer at arbeidsplassen har et system som fanger opp avvik. Et avvik er f.eks. når rutiner ikke blir fulgt, mangelfull opplæring, eller når det oppstår en skade. Til dette kan man f.eks. benytte seg av et skjema som den som oppdager avviket, fyller ut.

8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Det må kontinuerlig jobbes med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og en grundig kartlegging bør skje minst en gang pr. år.

HMS på kjøkkenet Lover og forskrifter Daglig bruk og vedlikeholdsrutiner Ventilasjon