NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca 2. 2016

BFSN søker etter daglig leder


 

Denne gang vil jeg benytte anledningen til her å gjøre kjent at foreningen nå søker etter ny daglig leder.

Stillingens arbeidsoppgaver bør være spennende, utfordrende og interes- sante for mange av bladets lesere og deres bekjente.

Bransjeforening for Storkjøkken- leverandører i Norge – BFSN BFSN ble stiftet i 1977, og er en lands- omfattende medlemsorganisasjon eid og finansiert av medlemsbedriftene.

Medlemmene i BFSN er bransjens ledende næringsdrivende som ar- beider innen utstyr og tjenester til storkjøkkenmarkedet i Norge. Utstyr og tjenester spenner over samtlige områder som er relevante for bransjen og leveransene fra bransjen. Med- lemsbedriftenes kunder er alle typer serveringssteder og produksjonsledd i en rekke sektorer. Medlemsbedriftene representerer hovedtyngden av leve- ranser i Norge.

Dagens leder søker andre utfordrin- ger, og vi søker hans etterfølger.

Daglig leder BFSN

Daglig leder er underlagt foreningens styre, skal ivareta foreningens daglige

lederfunksjoner, og på alle vis ivareta og fronte de viktige oppgaver for å løfte vår bransje videre. Arbeidsopp- gavene er mange og varierende.

Som eneste fast ansatt, krever stil- lingen stor grad av selvstendighet innenfor retningslinjer og årsplaner som utarbeides sammen med styret og generalforsamlingen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

• Kontakt og samarbeid med med- lemsbedriftene

• Aktivt fremme BFSN synspunkter i media, partnere og internt blant medlemmene

• Sørge for å påvirke og holde seg

oppdatert om relevante forskrifter,

lovverk og veiledninger
• Være høringsinstans og ha god

dialog med tilsyn og direktorater, og formidle synspunkter og løsninger til medlemsbedriftene og til markedet

• Forberede og gjennomføre styremø- ter, kurs, medlemsmøter og årsmøter

• Utarbeide budsjettforslag og planer, og gjennomføre aktiviteter innen vedtatte budsjettrammer

• Lede og delta i interne arbeidskomi- teer

• Aktiv deltagelse i alle faser i forbin- delse med relevant arrangementer og messer

• Diverse økonomiarbeid og administrasjon

Kvalifikasjoner og egenskaper

• Relevant utdannelse og erfaring
• Diplomatisk med gode relasjonsegen-

skaper
• Godt relevant nettverk er en fordel • Relevant bransjeerfaring er en klar

fordel
• Meget gode egenskaper i norsk,

skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

• En stilling med stor bredde i forhold til oppgaver og omfang

• En selvstendig, strategisk og utvi- klende stilling

• Konkurransedyktig lønns- og arbeidsbetingelser

• Godtgjørelse til hjemmekontor

• Bilhold og reisegodtgjørelse etter statens satser

Reisevirksomhet må påregnes. Det er en fordel med bosted på Østlandet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styrets leder Arne Dalseng, tlf. 911 83 033, mail arne.dalseng@bfsn.no. Henvendelser

og søknader behandles konfidensielt.

 

Arne Dalseng Styreleder, BFSN

Vedlegg

Horeca BFSN Sekretariatet