NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca 3. 2016

Den digitale revolusjon er et race. Hvem vinner?


 

I næringslivet og i den offentlige debatt diskuteres og vurderes endringer og resultater av den digitale revolusjon som vi nå står ovenfor.

Alle ønsker vi oss positiv utvikling og framgang. Framgang kommer gjen- nom endringer. De som kjemper imot utviklingen vil bli tapere i den digitale revolusjonen. Vinnere blir de som ser mulighetene, evner å møte en ny tid med positivitet, tilegne seg nødvendig kunnskap og foreta tilpasninger og endringer.

Teknologisk omveltning

Verden står nå midt oppe i en teknolo- gisk utvikling. Den er så omfattende at den sammenlignes med den industrielle revolusjon for 250 år siden. Foran oss har vi endringer vi knapt forstår rek- kevidden av.

Global utvikling

Den teknologiske utvikling er global. Alle bransjer vil merke endringene - endringene vil påvirke alle bransjer. Ut- viklingen stiller store krav til omstilling og kompetanse innen mange områder. Datamaskiner, roboter og programvare vil forandre arbeidslivet. I løpet av få år vil teknologien utfordre og forklu-

dre, automatisere og forbedre. Roboti- sering, nanoteknologi og «Big Data» er teknologier som vil få stor betydning, og på så mange vis gi oss utfordringer og muligheter.

Tingenes internett

Tingenes Internett er et begrep som framover i stor grad vil berøre oss alle. Verdens fabrikker, maskiner og utstyr, hjem og byer kommer til å bli foran- dret. Alt vil komme på Internett. I vår bransje vil utstyr varsle oss og hveran- dre om hendelser, hvordan de har det, om hvem som bruker de og hvordan. Maskiner vil reparere seg selv, varsle og tilkalle service og vedlikehold, selv bestille utstyr, rekvisita og tjenester, fortelle hvor de er plassert osv. Mye er tilgjengelig i dag. Framover er det kun fantasien som setter begrensninger.

Norske forhold

Norge har vært i komfortsonen lenge. Vi står foran den største omstilling på tiår. Det er nedgangstider hos oss, og mange sliter tungt. Kombinasjonen av ny teknologi, det grønne skiftet og nye rammebetingelser for olje og gassnæ- ringen er utfordrende. Er vi forberedt på dette? Har vi innsikt i temaene? Realiteten er at Norge er langt framme i teknologiske utviklinger. På flere områder er vi verdensledende.

I BFSN liker vi å fokusere på mulighe- tene. Hver enkelt medlemsbedrift klarer ikke selv alle de nødvendige digitale løft. Vi ønsker digitale løsninger som best mulig er tilpasset våre og våre kun- ders behov, og vi ser store fordeler av at vi selv har eierskap til disse løsningene. BFSN sin Data Bransjeløsning er resul- tat av en slik tankegang og langsiktig strategi. Vi tilbyr digitale løsninger for bedre kontroll, kostnadseffektivitet, effektiv ressursbruk og frigjøring av tid for oss og våre kunder. Vi frykter ikke ny teknologi, og vi vil aktivt påvirke utviklingen og de gode løsninger.

Nå som stadig flere i BFSN har tatt i bruk Bransjeløsningen vil vi se de

første prosjektene hvor medlemmer, deres kunder og deres partnere vil knytte digitale «bånd» med hverandre, hvor stor mengder data kan deles og en rekke prosesser kan automatiseres og forbedres.

 

Arne Dalseng Styreleder, BFSN

Digitalerevolusjon Global utvikling Tingenes internett