NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca 5. 2016

Storkjøkken, en del av den nye oljen


Fra 1. november i år tok jeg over job- ben som daglig leder i BFSN. Det er med stor glede jeg tar over stafettpin- nen etter Arne Dalseng, som gjen- nom flere år har gjort et formidabelt stykke arbeid, i foreningen og for bransjen.

Våkne lesere av Horeca, har tidligere fått med seg at Arne, har sagt takk for seg i rollen i BFSN.

Denne gangen har Arne og jeg jobbet tett sammen siden 1. september, slik at lederskiftet skal gå så sømløst som mu- lig. I tiden som har gått har vi besøkt mange av våre medlemsbedrifter, og deltatt i bransjeaktiviteter og møtevirk- somhet på flere plan. Jeg har så langt hatt stort utbytte, og lært mye av hans betydelige tekniske bransjekompetanse, som også er en viktig del av det hele. Min bakgrunn fra hotellbransjen, og ofte i rollen som kunde hos BFSN sine medlemmer, resulterer nok til en annen innfallsvinkel og erfaring i det arbeidet som står foran meg og oss i foreningen. Jeg håper at medlemmene i BFSN bidrar med å fylle arbeidet mitt med oppgaver som er viktig for dem.

Oppgaver fremover

Mye vil fortsette som før i BFSN, men jeg velger å nevne noen saker som jeg på vegne av BFSN kommer til å enga- sjere meg i fremover.

Først ut er Smak 2017 som er en viktig arena der bransjen møter hveran- dre, ideer skapes og det hele fremstår som et skattkammer av inspirasjon og

faglighet. Etter å ha deltatt i arbeidet med planlegging av Smak en tid, gleder jeg meg til en messe som er fullspekket av innhold, for en bransje som er på vei opp og frem.

Andre saker som engasjerer meg fremover er skolemat. På tross av at mange andre land er i stand til å servere skolemat, er det oppsiktsvekkende at norske politiske partier ikke makter å ta et klart standpunkt i en så viktig sak. Kosthold og læring hører sammen og det bidrar mest sannsynlig til min- dre mobbing og et bedre skolemiljø. Skolemat er jo utprøvd i mange land. Det er også mange lokaleprosjekter rundt om i Norge som viser til gode resultater med skolemat. Det ville være trist om rikspolitikerne lar skolemat, bli et lokalpolitisk prosjekt og en avgjørelse, som i sin tur vil føre til at det blir store forskjeller i tilbudet avhengig av økonomien lokalt.

Den nye oljen

Mange har beskrevet at den nye oljen, er reiseliv og fisk. Jeg har lyst til å dvele litt med den første, som er den bransjen jeg kjenner best av de to, og i tillegg er jo dette et viktig marked for medlem- mene i BFSN.

Jeg har selv opplevd det siste året at markedet innen turisme og reiseliv har vokst betraktelig. Siden jeg både har ledet hoteller og jobbet med voksenopp- læring brenner jeg for, et kompetanse- løft i denne bransjen.

Utfordringen er ofte at, av alle opp- gaver som skal gjøres, så blir opplæ- ring på flere nivåer på et kjøkken ikke det som står øverst på listen, så lenge

maten som produseres er god. Smile- fjesordningen har jo bidradd til noe i positiv retning når det gjelder fokus på dette. Det er utrolig mange flinke folk der ute i de tusen kjøkken, og mange har oppnådd gode resultater.

Tilbake til temaet den nye oljen, skal vi være i stand til å foredle det økende markedet, vil kompetanse, kvalitet og kontinuitet i fagene være helt nød- vendig. Jeg har opplevd flere ganger de siste årene at det faktisk har vært «budrunder» i rekrutteringsprosesser av personale på et storkjøkken. Dette sier ikke bare noe om at det mangler ar- beidskraft, men også noe om et behov for verktøy til opplæring og oppfølging av faglærte og ufaglært arbeidskraft.

Dessverre må jeg si, også av egenerfaring, at særlig oppvask og de som job- ber med det, ofte ikke blir satt øverst

på prioriteringslisten, i opplæring og daglig oppfølging. Det er derfor med glede, jeg tar fatt på jobben med ar- rangementet NM i maskinoppvask som BFSN arrangerer under Smak 2017.

Vi håper på god deltakelse, men håper også at konkurransen setter kjøkkenhy- giene på dagsorden for alle. BFSN har laget noen gode opplærings hefter som jeg tror kan være til god hjelp for mange. Konklusjonen min er at den nye oljen er kompetansen til de som skal gjøre jobben, jeg skal bidra med å løfte temaet frem så ofte jeg kan.

Joe Harald Strand Daglig leder, BFSN

Horeca 5. 2016